P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem iegūt un papildināt zināšanas par elektrodrošības prasībām, ekspluatācijas pasākumiem un tajos izmantoto materiāltehnisko nodrošinājumu, lai droši un pareizi veiktu, organizētu darbus elektroietaisēs, atbildētu par to ekspluatāciju, neapdraudot savu, citu nodarbināto veselību un dzīvību un samazinātu negadījumu risku darbu veikšanas laikā

Papildus informācija: 

***Pēc mācībām tiek izsniegta "Profesionālās tālākizglītības iestādes LDz Mācību centrs" apliecība par kursa apgūšanu 

Dalībnieki: 

Personas, kas veic remontdarbus, apkalpo elektroietaises, ir atbildīgās par  elektroietaišu ekspluatāciju, darba organizāciju un darbu izpildi zemsprieguma elektroietaisēs līdz 1000 voltiem 

Tēmas: 

 

 • Dzelzceļa pamatelektroiekārtas, elektroietaises, to iedalījums;
 • Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
 • Elektrotraumu veidi;
 • Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība pēc negadījuma un pirmās palīdzības sniegšana;
 • Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības;
 • Pamatprincipi un pasākumi aizsardzībai pret strāvas iedarbību;
 • Darbu izpildes veidi;
 • Elektrodrošības  tehniskie pasākumi, veicot darbus dzelzceļa elektroietaisēs;
 • Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darba veikšanai dzelzceļa elektroietaisē;
 • Darba vides riska novērtēšana, ekspluatējot dzelzceļa elektroapgādes objektus;
 • Prasības personālam un elektrodrošības grupas;
 • Par elektrodrošību atbildībās personas;
 • Prasības un pienākumi personālam, ko norīko atbildīgais par dzelzceļa elektroietaises ekspluatāciju;
 • Dzelzceļa elektroietaišu darbspējas nodrošināšana;
 • Drošības prasības, ekspluatējot dzelzceļa elektroietaises;
 • Drošības prasības lietojot celšanas iekārtas, veicot darbus augstumā un pazemes būvēs.
Stundu skaits: 

12 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Plānoto mācību norises datums Plānoto mācību laiks Mācību norises vieta
 • 27.03.2023
 • 09:00 līdz 16:15
Daugavpils Pieteikties