P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem uzturēt un pilnveidot zināšanas par elektrodrošības prasībām, ekspluatācijas pasākumiem un tajos izmantoto materiāltehnisko nodrošinājumu, lai droši un pareizi veiktu, organizētu darbus elektroietaisēs, atbildētu par to ekspluatāciju, neapdraudot savu, citu nodarbināto veselību un dzīvību, un samazinātu negadījumu risku darbu veikšanas laikā

Dalībnieki: 

Personas, kas veic remontdarbus, apkalpo elektroietaises, ir atbildīgās par elektroietaišu ekspluatāciju, darba organizāciju un darbu izpildi augstsprieguma elektroietaisēs zem un virs 1000 voltiem, t.sk. jebkuri speciālisti, kas grib pilnveidot savu kvalifikāciju

Tēmas: 

Vispārīgie jautājumi; darba aizsardzību reglamentējošie dokumenti;
Dzelzceļa pamatelektroiekārtas, elektroietaises, to iedalījums;
Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
Elektrotraumu veidi;
Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības;
Pamatprincipi un pasākumi aizsardzībai pret strāvas iedarbību;
Prasības personālam un elektrodrošības grupas;
Par elektrodrošību atbildīgās personas. Prasības atbildīgajām personām un atbildīgo personu pienākumi;
Pieļaujamie attālumi līdz spriegumaktīvajām daļām;
Darbu izpildes veidi;
Elektrodrošības tehniskie pasākumi, veicot darbus dzelzceļa elektroietaisēs (pieci pamata pasākumi);
Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darbu veikšanai dzelzceļa elektroietaisē;
Norīkojums. Rīkojums;
Dzelzceļa elektroietaišu darbspējas nodrošināšana;
Drošības prasības, ekspluatējot dzelzceļa elektroietaises;
Drošības prasības lietojot celšanas iekārtas, veicot darbus augstumā un pazemes būvēs;
Atbildes uz jautājumiem, zināšanu pārbaudes tests;

Stundu skaits: 

8 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties