P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
8
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
 
29
 
 
31
 
 
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības centra "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Mācību kursi
Mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem iegūt un papildināt zināšanas par elektrodrošības prasībām, ekspluatācijas pasākumiem un tajos izmantoto materiāltehnisko nodrošinājumu, lai droši un pareizi veiktu darbus elektroietaisēs, neapdraudot savu, citu nodarbināto veselību un dzīvību un samazinātu negadījumu risku darbu veikšanas laikā

Dalībnieki: 

Personas, kas veic remontdarbus un apkalpo augstsprieguma elektroietaises zem un virs 1000 voltiem

Tēmas: 
 • Vispārīgie jautājumi, termini, definīcijas un darba aizsardzību reglamentējošie dokumenti;
 • Dzelzceļa pamatelektroiekārtas, elektroietaises, to iedalījums;
 • Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
 • Elektrotraumu veidi;
 • Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība pēc negadījuma un pirmās palīdzības sniegšana;
 • Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības;
 • Pamatprincipi un pasākumi aizsardzībai pret strāvas iedarbību;
 • Pieļaujamie attālumi līdz spriegumaktīvajām daļām;
 • Darbu izpildes veidi;
 • Elektrodrošības tehniskie pasākumi, veicot darbus dzelzceļa elektroietaisēs (pieci pamata pasākumi);
 • Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darba veikšanai dzelzceļa elektroietaisē;
 • Prasības personālam un elektrodrošības grupas;
 • Prasības un pienākumi personālam, ko norīko atbildīgais par dzelzceļa elektroietaises ekspluatāciju;
 • Dzelzceļa elektroietaišu darbspējas nodrošināšana;
 • Drošības prasības, ekspluatējot dzelzceļa elektroietaises
 • ; Drošības prasības lietojot celšanas iekārtas, veicot darbus augstumā un pazemes būvēs;
 • Atbildes uz jautājumiem, zināšanu pārbaudes tests.

  

Stundu skaits: 

16 akadēmiskās stundas

Plānotās mācības

Pašreiz nav noteikts šī kursa apmācības datums. Piesakies jau tagad, lai ar Tevi sazinātos.

Pieteikties