Jaunumi

 Publicējam Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" pašnovērtējuma ziņojumu: pasnovertejuma_zinojums_12062019.pdf