Jaunumi

 Publicējam Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" pašnovērtējuma ziņojumu:pasnovertejuma_zinojums_2018_2_0.pdf