P O T C P S S
 
 
 
 
 
2
 
3
 
 
 
 
 
8
 
9
 
10
 
 
 
 
 
 
16
 
17
 
 
 
 
 
 
23
 
24
 
 
 
 
 
 
30
 
31
 

Pieteikties jaunumiem

Lai saņemtu VAS "Latvijas dzelzceļš" Profesionālās tālākizglītības iestādes "LDZ Mācību centrs" ikmēneša jaunumus, ievadiet savu e-pasta adresi:

Jaunumi

Izglītības iestāde ir tik stipra, cik stiprs ir tās pamats – vērtības, zināšanas, prasmes, kuras tiek atzītas un novērtētas izglītības iestādē.

Lai pierādītu LDZ Mācību centra izglītības kvalitāti, plānotu turpmāko attīstību un nepārtraukti pilnveidotu izglītības procesu, Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs”  2017.gada nogalē uzsāka akreditācijas procesu.

Kā pirmais solis akreditācijas procesa uzsākšanai, LDZ Mācību centrā tika veikta iekšējā izglītības kvalitātes pašvērtēšana, ko veica paši LDZ Mācību centra darbinieki, iesaistot pasniedzējus un izglītojamos, par ko tika sagatavots arī Pašvērtējuma ziņojums. Otrais posms bija ārējā izglītības kvalitātes vērtēšana, kuru veica LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta norīkota kompetentu, profesionālu ekspertu komisija. Akreditācijas procesa laikā tika vērtēta gan LDZ Mācību centra darbība, gan arī profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem” 160 ak/h īstenošanas kvalitāte.

 Profesionālās pilnveides programmas izglītojamie bija VAS „Latvijas dzelzceļš” struktūrvienību darbinieki, kas mācību procesa laikā ieguva izcilas zināšanas ugunsdrošības jomā, tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi, izvērtēt iespējamā ugunsgrēka risku un, pamatojoties uz to, izstrādāt un īstenot ugunsdrošības pasākumus objektā u.c., kā apliecinājumu iegūtajām zināšanām un prasmēm, viņi saņems valsts atzītu izglītības dokumentu - apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Akreditācija ir izglītības iestādes un profesionālās pilnveides izglītības programmas kvalitātes novērtējums, un LDZ Mācību centrs ir ieguvis augstāko novērtējumu – akreditāciju uz 6 gadiem

LDZ Mācību centra darbības kvalitāte profesionālās pilnveides izglītības programmas ”Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem”  realizācijā visaugstāko novērtējumu – “Ļoti labi”, saņēmusi 11 no 13 vērtēšanas kritērijiem, tādos, kā “Mācību saturs”, “Mācīšanas kvalitāte”, “Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana”, “Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība”, “Mācīšanās kvalitāte”, “Mikroklimats”,  “Fiziskā vide un vides pieejamība” u.c..

Personāla direkcija un Profesionālās tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” izsaka LIELU PATEICĪBU par ciešu sadarbību un atbalstu profesionālās izglītības programmas un akreditācijas procesa īstenošanā izglītības programmas dalībniekiem, VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskajai inspekcijai, Ārkārtējo situāciju un atjaunošanas līdzekļu nodaļas darbiniekiem.